FUNDACJA ROZWOJU SPORTU

Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Sportu – www.media-furs.org.pl oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.

1. DEFINICJE

1.1. Fundacja Rozwoju Sportu – fundacja założona przez Pawła Rączkę i Beatę Świątkowską-Kotulską w celu promowania, wspierania aktywności fizycznej i organów sportowych, mieszcząca się na ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, KRS 0000347976, NIP 5213007572, REGON 014957135.

1.2. Sklep FURS – sklep ze zdjęciami prowadzony przez Fundację Rozwoju Sportu działający w domenie www.furs.org.pl

1.3. Kupujący – Użytkownik kupujący Zdjęcia w ramach Sklepu FURS.

1.4. Sprzedający – Fundacja Rozwoju Sportu, która w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi sklep ze zdjęciami, z których sprzedaży Fundacja będzie mogła finansować swoje działania statutowe.

1.5. Transakcja – procedura zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, którego przedmiotem są zamieszczane w Sklepie FURS przez Sprzedającego zdjęcia.

1.6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.6.1.Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

1.7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach Cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.8. Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

1.9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

1.11. Ustawa o prawach konsumenta – konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep FURS prowadzi Fundacja Rozwoju Sportu mieszcząca się na ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, KRS 0000347976, NIP 5213007572, REGON 014957135.

2.2. Fundacja Rozwoju Sportu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i Cookies oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu FURS w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy.

2.4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu i na Politykę Prywatności i Cookies.

2.5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu FURS jest Fundacja Rozwoju Sportu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu FURS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu FURS jest dobrowolne.

2.6. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu FURS do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać ze Sklepu FURS w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.7. Środki ze sprzedaży zdjęć w Sklepie FURS przeznaczane są na działanie i rozwój Fundacji Rozwoju Sportu.

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

3.1. Korzystanie ze Sklepu FURS jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • aktualna, najnowsza wersja przeglądarki internetowej wspierająca protokół HTTPS

3.2. Korzystanie ze Sklepu FURS oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie FURS.

3.2. Fundacja Rozwoju Sportu nie ponosi odpowiedzialności problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze Sklepu FURS.

4. ZASADY PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI

4.1. Przedmiotem jednorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może być jedno zdjęcie lub większa, nieograniczona liczba zdjęć.

4.2. W celu dokonania kupna zdjęcia, Kupujący wybiera zdjęcia, które chce kupić, a następnie opłaca swój koszyk zakupów wybraną formą – kartą płatniczą lub e-przelewem. Wpisuje niezbędne dane, które przewiduje platforma przelewy24.pl – imię, nazwisko, e-mail. Następnie użytkownik zostaje przelobowany do wybranego systemu płatności. Po opłaceniu należności użytkownik otrzymuje zdjęcia na wpisany wcześniej adres e-mail.

4.3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych Przelewy24.

4.4. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty.

4.5. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie będzie przysługiwać Kupującemu, jeżeli łącznie zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

a) umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

b) spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) spełnienie świadczenia nastąpiło po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.6. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Wszystkie pliki i materiały zamieszczane w Sklepie FURS są własnością Fundacji Rozwoju Sportu.

5.2. W momencie zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający udziela Kupującemu odpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni (bez prawa do sublicencji) na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zdjęcia będącego przedmiotem umowy w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy sprzedaży pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia w celach prywatnych i niekomercyjnych

b) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

c) w zakresie modyfikacji i przeróbek Zdjęcia.5.3. Cena, którą Kupujący płaci za zdjęcie, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

6. UPRAWNIENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: sklep@furs.org.pl

b) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

c) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

8.2. Regulamin może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie.